1974

POLJA BR. 186/187
godina XX
avgust-septembar 1974.

Likovni lajtmotiv