ПОЉА БР. Bajka o Smrti, naslovna
година

Ликовни лајтмотив