ПОЉА БР. Damjan Malešev: BEZIMENI; Marcet Thiry: OSTENDE; Joseph Fensny: MALA ODA
година

Ликовни лајтмотив