1958

ПОЉА БР. 28/29/30
година IV
1958.

Ликовни лајтмотив

MESEČNIK ZA KULTURU I UMETNOST