ПОЉА БР. Ciril Zlobec: MLADOST; Stojanka Grozdanov: Na papiru tvog disanja…
година

Ликовни лајтмотив