ПОЉА БР. Oskar Davičo: MILAN KONJEVIĆ: SLIKAR STRASTI SVOG VREMENA
година

Ликовни лајтмотив