ПОЉА БР. Redakcija lista „Komunist“ povodom natpisa „Izlet u nebo“, Mladi i kultura
година

Ликовни лајтмотив