ПОЉА БР. Zoran Pavlović: VREDNOST I CENA LIKOVNOG DELA
година

Ликовни лајтмотив