ПОЉА БР. Boško Ivkov: NOV TON NOV SENZIBILITET
година

Ликовни лајтмотив