ПОЉА БР. Svenka Vasiljev: NOVA OHRIDSKA LEGENDA; Srba Ignjatović: PROTIV VUNDER KINDA
година

Ликовни лајтмотив