ПОЉА БР. Yves Bonnefoy: VRIJEME I VANVREMENSKO U SLIKARSTVU QUATTROCENTA
година

Ликовни лајтмотив