ПОЉА БР. Boško Ivkov: O JABUCI
година

Ликовни лајтмотив