ПОЉА БР. Boško Ivkov: O SLICI IZ DETINJSTVA
година

Ликовни лајтмотив