ПОЉА БР. HRONIKA: SASTANAK PISACA KOMUNISTA; SMRT VISTANA HJU ODNA; FILMSKA TRAKA; SMEDEREVSKA PESNIČKA JESEN
година

Ликовни лајтмотив