ПОЉА БР. Eftim Kletnikov (Blaže Koneski: ZAPISI)
година

Ликовни лајтмотив