ПОЉА БР. Bogdan Osolnik: PROFESIONALNA ETIKA U MASOVNOM KOMUNICIRANJU
година

Ликовни лајтмотив