ПОЉА БР. Milan Cerovina: EKSPERIMENTIZMI IZVEDBE (osvrt na karakteristike ovogodišnjeg „Malog pozorja“)
година

Ликовни лајтмотив