ПОЉА БР. Jagoda Zamoda: VRT
година

Ликовни лајтмотив