ПОЉА БР. Hilton Kramer: ZNAKOVI STRASTI
година

Ликовни лајтмотив