ПОЉА БР. Eftim Kletnikov: DETE, KONJ I OBLAK
година

Ликовни лајтмотив