ПОЉА БР. Ivo Tartalja: MITSKO, TIPSKO I KOMIČNO
година

Ликовни лајтмотив