ПОЉА БР. Boguslav Sulkovski: ELEKTRONSKA ZABAVA
година

Ликовни лајтмотив