ПОЉА БР. Ed Emshwiller: STVARALAC SLIKA SREĆE VIDEO ILI OD DUHOVNOG DO TELESNOG I NATRAG
година

Ликовни лајтмотив