ПОЉА БР. Simon Grabovac (o knjizi „Drugi proces“ Elijas Kaneti)
година

Ликовни лајтмотив