ПОЉА БР. Oldrih Sirovatka: O MORFOLOGIJI PREDANJA I NJEGOVOM KATALOGIZIRANJU
година

Ликовни лајтмотив