ПОЉА БР. Petar Vujičić: ZA NOVO, VREDNO POZNANSTVO
година

Ликовни лајтмотив