ПОЉА БР. Aleksandar Milosavljević: SPALA KNJIGA NA TRI SLOVA (YU FEST ’88)
година

Ликовни лајтмотив