ПОЉА БР. Gojko Čelebić: ZRELA HERTA (V)
година

Ликовни лајтмотив