ПОЉА БР. Dušica Potić: RADOST NEOBUZDANE IGRE (Sava Damjanov: KOLAČI, OBMANE, NONSENSI)
година

Ликовни лајтмотив