ПОЉА БР. GLASNIK DKV (podlistak „Polja“, god. I, br. 5)
година

Ликовни лајтмотив