ПОЉА БР. Vladimir Nabokov: DOBRI ČITAOCI I DOBRI PISCI
година

Ликовни лајтмотив