ПОЉА БР. Mladen Vesković: MERA STVARALAČKE ZRELOSTI
година

Ликовни лајтмотив