ПОЉА БР. Srđan V. Tešin:.KAZIMIR I DRUGI NASLOVI
година

Ликовни лајтмотив