2005

ПОЉА БР. 433
година L
maj-jun 2005.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su kolaži Jelene Trpković

I M E


G L A S O V I


I L U M I N A C I J E


L O Z I N K A


V R E M E


RED VOŽNJE


L I C E


G L A S O V I


V R T


SVETLA KOMORA