ПОЉА БР. Aleksandra Grubor:.BLISKOST DALEKOG VERSUS OTUĐENOST BLISKOG
година

Ликовни лајтмотив