ПОЉА БР. Sava Stepanov:.IDENTITET DRUŠTVA, IDENTITET UMETNOSTI
година

Ликовни лајтмотив