ПОЉА БР. Tim Bakli:. RAZGOVARAO SAM SA SVOJOM DAMOM
година

Ликовни лајтмотив