ПОЉА БР. Edvard V. Said:. RAZMIŠLJANJA O IZGNANSTVU
година

Ликовни лајтмотив