ПОЉА БР. Senad Švraka:. MJESTO BEZ SRKLETA I OPASNOSTI
година

Ликовни лајтмотив