ПОЉА БР. Tamar Jakobi:. SLIKOVNI MODELI I PRIPOVEDNA EKFRAZA
година

Ликовни лајтмотив