ПОЉА БР. Viktor Vinogradov:. PROBLEM SKAZA U STILISTICI
година

Ликовни лајтмотив