ПОЉА БР. Vladimir Kopicl: KRITIČARSKO POSLOVODSTVO DVA POETSKA VEKA
година

Ликовни лајтмотив