ПОЉА БР. Moris Fridman: SMRT BOGA I IZGNANSTVO ČOVEKA
година

Ликовни лајтмотив