ПОЉА БР. V. G. Zebald: TAJNA CRVENOMRKOG KRZNA
година

Ликовни лајтмотив