ПОЉА БР. Nenad Župac: KRATAK OSVRT NA RECEPCIJU BERNHARDOVOG DELA U SRBIJI
година

Ликовни лајтмотив