ПОЉА БР. Tim Gotro: ODLAZAK NA VODU
година

Ликовни лајтмотив