2015

ПОЉА БР. 495
година LX
septembar - oktobar 2015.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su radovi sa Tre­ćeg me­đu­na­rod­nog Fe­sti­vala sa­vre­me­ne umet­no­sti po­du­nav­skog re­gi­o­na, Dunavski dijalozi 2015, održani u Apatinu i Novom Sadu 28. 8 – 29. 9. 2015. Na naslovnoj strani: Čedomir Vasić, „11. septembar u Bačkoj”

GLASOVI


ILUMINACIJE


IME: LIDIJA DEJVIS


RED VOŽNJE


DOZIVI


DUPLO DNO


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


КО ЈЕ КО