ПОЉА БР. Marjan Čakarević: MRSKO „MI“ (Hrvatska mlada lirika 2014, Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb, 2014)
година

Ликовни лајтмотив