ПОЉА БР. Andrej Detela: O DUŠI SLOVENIJE I SLOVENAČKOM IDENTITETU
година

Ликовни лајтмотив