ПОЉА БР. Keti Aker: PISANJE, IDENTITET I AUTORSKA PRAVA U DOBA INTERNETA
година

Ликовни лајтмотив